วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันทำการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุ่ม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันทำการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง ประจำเดือน ตุลาคม/พฤศจิกายน/ธันวาคม พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีทองพัฒนา หมู่ที่ ๙ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการเป่าล้างบ่อประปา บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ และบ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๓ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่านศรีทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม/พฤศจิกายน/ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๙ วันทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำเอกสาร เข้าเล่ม เย็บเล่ม ฝ่ายงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง