วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.ก.ย. พ.ศ. 2565 จำนวน 60 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่านศรีทอง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.ก.ย. พ.ศ. 2565 จำนวน 60 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์(ฝ่ายงานการศึกษา) ปี งป.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ฝ่ายงานสาธาฯ) ประจำปี งป.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 815 นภ.(ฝ่ายงานป้องกันฯ) ประจำปี งป.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุ่มสังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทองสังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านนาหนองทุ่มสังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทองสังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุ่มสังกัดเทศาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง