วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาสื่อและวัสดุทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านภูดินทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการฟันสวยยิ้มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการหนูน้อยมือสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรม ๕ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านทรายอุดม หมู่ที่ 6 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง