วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ จำนวน ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่ ๑ เส้น รวมจำนวน ๕ เส้น พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัฑ์ ๔๘๕๕๖๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง (สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่าน หมู่ที่ 9 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่านศรีทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 20 วันทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง สังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 20 วันทำการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดินทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันทำการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างบ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 กับบ้านหนองแต้เหนือ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง