วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะทะเบียน 81/0100 นภ (ฝ่ายงานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันจำนวน ๑ เครื่อง งป.64 (งานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งป.64 (ฝ่ายงานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่) งป.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กค 8146 นภ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ฝ่ายการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองทุ่ม สังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง ( ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 จำนวน 17 วันทำการ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่านศรีทอง ( ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 จำนวน 17 วันทำการ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง