เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร


ร้อยตรีกวี ศรีดาธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม
โทร.081-1830278


นายวานิช รักน้ำเที่ยง นายจันสี ภูจักแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม
โทร.089-2740227
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม
โทร.061-1349528

นางสาคร อาจหาญ
 นายวิชัช ละเอียดอ่อ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม
โทร.093-0759122

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม
โทร.086-2199421