เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก


โรคไข้เลือกออก เป็นโรคระบาดประจำถิ่นในเขตอำเภอนากลางที่พบการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน้าฝน เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดมากยิ่งขึ้น  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มได้ร่วมกับ รพ.สต.นาหนองทุ่ม รพ.สต.ร่องน้ำใส ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. ทั้ง 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ได้ร่วมกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดในชุมชน เพื่อส่งเสริมและป้องการควบคุมแหล่งพาหะนำโรค โดยการแจกทรายอะเบท พ่นละอองฝอยเพื่อกำจักยุงตัวแก่ เพื่อให้ประชาชนมีความสนใจและตระหนักถึงวิธีป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกในชุมชน เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

2020-10-20
2020-07-01
2020-05-25
2020-05-19
2020-02-29
2019-03-26
2019-01-21
2019-01-21
2018-06-05
2018-06-04