เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

สภาเทศบาล

นายบุญมี อุทัยสาวัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
นายธวัชชัย วิประชา
นายกิตติศักดิ์ จันทิมา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
   
นางรัชนี ทาบทอง นายจันสี ภูจักแก้ว 
นายพรประสพ กุศล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
     
นายรังศรี วังหอม นายวิไลศักดิ์ คำพระ นายสมพงษ์ ต้นสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม