เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

 
นางอิงกมล เอกทัศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักบริหารงานคลังระดับต้น

 
นางเจษฎาภรณ์   เพิ่มศรี -ว่าง-
นางสาวเกศินี ปานกลาง
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางพิมพ์พรรณ พรหมโคตร นางวิจิตตา จันทะแพน นางเพลินจิต  สว่างกุล
พนักงานจ้างทั่วไป ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
  นางสาวนลิศรา กวนหล้า นางบุญฑริกา แสนศรี
  พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป