เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
นายณัฐพล นันทะสุธา
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
   
นายวันชัย คำมุงคุณ นางอิงกมล เอกทัศน์ นายสมบัติ เอกทัศน์
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานคลัง ผุู้อำนวยการกองช่าง
นางสุคนธ์นี ศรีลาเฮียง นางมุจลินท์  นันทะสุธา นางสาวกรรณิกา ถาปาบุตร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สวัสดิการสังคม
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ