เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

นายสมบัติ เอกทัศน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมคิด  เอกทัศน์
นายจิรวัฒน์  ภาชื่น
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
     
นางสาวนันทิยา พิมมะทา นายธนชาติ  บุญสิทธิ์  นายวิสุทธิ์  ทองศรี
นายพิศาล  แผลติตะ 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ผช.ช่างทุกประเภท
 ผช.นายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักร
 
   
นายอาทิตย์  สีแก้ว นายพลากร  แก้วรักษา  นายอลงกรณ์ สังหมื่นเหม้า นายสมคิด  ทิมินกุล
ผช.ช่างทุกประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 
 
   
นายเหล็กเพชร  ธรรมรังศรี นายสมาน สืบสุนทร  
 พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป